English version | magyar változat

Všeobecné podmínky

1. Poskytovatel služeb

Provozovatel webu Pagerider.com:

Název:

Společnost Pagerider Kft.

sídlo:

XXX

DIČ:

25031263-2-41

IČO:

01-09-195734

číslo bankovního účtu:

XXXX

zástupce:

XXXprovozní ředitel

níže jen: poskytovatel služeb

Poskytovatel služeb je obchodním sdružením založeným v Maďarsku. Jestliže se v těchto všeobecných podmínkách nebo zásadách ochrany údajů vyskytuje pojem „poskytovatel služeb“, bude tento pojem zahrnovat členy, zástupce a zaměstnance poskytovatele služeb. Uživatelem je podnik pracující v rámci maďarského právního řádu. Jestliže se v těchto všeobecných podmínkách nebo zásadách ochrany údajů vyskytuje pojem „uživatel“, bude tento pojem zahrnovat členy, zástupce a zaměstnance uživatele a také veškeré fyzické osoby přistupující k objednaným aplikacím jménem uživatele.

Registrace (vyžadovaná pro použití služby) se považuje za souhlas uživatele s tímto právním prohlášením a jeho nedílnou součástí, zásadami ochrany údajů, a s podmínkami obou dokumentů.

2. Obsah služby

Web Pagerider.com pomáhá registrovaným uživatelům vytvářet grafické návrhy, vyvíjet a ukládat dílčí stránky (aplikace), které jsou zobrazeny na Facebooku.

3. Všeobecné podmínky použití

3.1 Poskytovatel služeb nabízí k použití aplikace pro Facebook, balíčky aplikací a jedinečné aplikace uvedené na internetové stránce Pagerider.com.

3.2 Některé z aplikací dostupných na stránce Pagerider.com jsou uživatelům k dispozici zdarma na základě registrace. Ostatní aplikace jsou k dispozici pouze za poplatek.

3.3 Poskytovatel služeb umožní použití těch aplikací, které jsou uvedeny v programu předplatného, který si uživatel objednal. Aktuální ceny, přesný obsah a funkce aplikací budou zveřejněny na webu.

3.4 Po registraci budou uživateli poskytovatelem služeb poskytovány na dobu neurčitou, ale nejvýše do chvíle zrušení registrace uživatele, aplikace, které jsou zdarma.

3.5 Poskytovatel služeb poskytne zpoplatněné aplikace na období 12 nebo 6 nebo 3 měsíce, podle volby uživatele, a to ode dne přijetí poplatku poskytovatelem služeb. Jakmile tento pevný termín vyprší, může uživatel požádat o obnovení smlouvy. Pokud poskytovatel služeb poskytne jedinečnou službu odlišnou od běžných programů předplatného zveřejněných na jeho stránce, mohou se strany dohodnout na zvláštních podmínkách platných pro službu, která se liší od těchtovšeobecných podmínek.

3.6 Před vypršením období poskytování služby umožní poskytovatel služeb umožní uživateli aktualizace programů předplatného, které uživatel využívá.

3.7 Uživatel může smlouvu týkající se aplikací, které jsou zdarma, kdykoliv ukončit odesláním e-mailu poskytovateli služeb; uživatel nemusí poskytnout důvod pro toto ukončení. Služby poskytované za poplatek může uživatel ukončit pouze na základě důvodu, což znamená, pokud poskytovatel vážně poruší smlouvu. Uživatel oznámí poskytovateli služeb důvodné ukončení písemně a musí být uveden důvod pro toto ukončení.

3.8 Poskytovatel služeb může na e-mailové adresy uživatele registrované na Facebooku s ohledem na provoz služby odesílat emaily. Tyto zprávy nejsou klasifikovány jako spam nebo zpravodaje.

3.9 Uživatel bere na vědomí, že informace zaznamenané aplikacemi (tj. údaje o společnosti, obrázky, audio a video materiál atd.) bude buď uchován na serverech provozovaných provozovatelem služeb nebo na úložištích pronajatých poskytovatelem služeb od třetí strany. V každém případě budou data uložena na území Evropské unie.

4. Objednání služby a použití aplikací

4.1 Registrace

4.1.1 Uživatel se může na webu registrovat kliknutím na odkaz „Přihlášení pomocí Facebooku“ na webu. K registraci je nutný osobní profil na Facebooku.

4.1.2 Uživatel provádějící registraci na webu musí mít právní způsobilost.

4.1.3 Uživatel bude před registrací požádán o přečtení a udělení souhlasu s obsahem všeobecných podmínek  a zásad ochrany údajů. Zaškrtnutím políček vedle prohlášení „Přijímám všeobecné podmínky“ a „Zásady ochrany údajů“ a kliknutím na tlačítko „Přijímám“ uživatel potvrzuje, že si jako uživatel přečetl a pochopil smlouvu, považuje ji za platnou a umožňuje zpracování údajů poskytnutých uživatelem.

4.1.4 Uživatel může registraci zrušit kliknutí na odkaz „Zrušit registraci“. Osobní údaje a údaje aplikace související s registrací budou ze systému po krátkém přechodovém období smazány.

4.2 Objednávání a program předplatného

4.2.1 Zkušební balíček

Po registraci bude mít uživatel právo využívat zdarma zkušební balíček. Toto právo je poskytováno pouze na období dvou týdnů a bude automaticky zrušeno po vypršení zkušebního období.

4.2.2 Bezplatný program

Uživatel bude mít právo využívat zdarma aplikace spadající do bezplatného programu. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo revidovat obsah bezplatného programu a upravit jej prostřednictvím předběžného oznámení uživateli. V tomto oznámením uvede poskytovatel služeb přesné datum, od kterého bude daná aplikace dostupná pouze za poplatek. Pokud uživatel nezaplatí poplatek do data stanoveného v oznámení, poskytovatel služeb po tomto datu aplikaci pro uživatele nezpřístupní.

4.2.3 Placený program předplatného

Uživatel si může objednat programy předplatného za poplatek, pokud prostřednictvím webu poskytne fakturační a jisté další údaje.

4.2.4 Omezení přístupu ke službě

Pokud právo uživatele k využívání služby skončí díky vypršení zkušebního období nebo předplaceného období, protože některé aplikace jsou k dispozici pouze za poplatek, nebo z jiného důvodu, zobrazí se na uživatelově stránce na Facebooku varovná zpráva o uživatelském rozhraní a poskytovatel služeb omezí přístup ke službě až do obnovení předplatného.

4.3 Platba

Programy předplatného, které jsou k dispozici za poplatek, budou se všemi jejich funkcemi zpřístupněny pouze po zaplacení příslušných poplatků. Poskytovatel služeb zveřejní aktuální seznam poplatků na webu pod odkazem „Ceny“.

Uživatel může tyto poplatky zaplatit bankovním převodem nebo pomocí mezinárodní služby PayPal.

4.3.1 Bankovní převod

Uživatel zaplatí roční poplatek za objednané aplikace bankovním převodem po vytvoření objednávky na základě elektronické nebo tištěné proforma faktury odeslané poskytovatelem služeb. Platba bude zaslána na bankovní účet poskytovatele služeb (FHB Bank, číslo účtu: 18203332-06023532-40010013).

4.3.2 PayPal

Platby prostřednictvím služby PayPal se provádí takovým způsobem, že po vytvoření objednávky a přihlášení do systému PayPal autorizuje uživatel platbu v tomto systému.

5. Obsah uživatele

5.1 Obsah uživatele je definován jako veškerá data nahraná do aplikací uživatelem, včetně textů, příspěvků, nahraných fotek, audio materiálů a videí.

5.2 Do aplikací je možné nahrávat pouze takový obsah, který neporušuje práva na ochranu soukromí, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. Je zakázáno zveřejňovat nebo přidávat do příspěvků jakýkoliv materiál, který je rasistický, nenávistný nebo zneužívá náboženství, národnost, menšiny, sexuální orientaci, politický názor nebo ideologii ostatních. Dále je zakázáno zveřejňovat obsah, který jednoznačně porušuje platné zákony nebo umisťovat odkazy vedoucí na stránky s takovým obsahem. Je zakázáno dopouštět se trestných činů, vyzývat jiné osoby k páchání trestných činů, zveřejňovat obsah nebo odkazy, které porušují veřejnou morálku nebo které mohou mít negativní dopad na mentalitu, morálku nebo fyzický vývoj mladistvých (zejména se jedná o pornografický a násilný obsah), nahrávat viry nebo jiné škodlivé kódy, sdílet obsah automatickými prostředky, přetěžovat systém Facebooku nebo jinak porušovat podmínky použití Facebooku.

5.3 Poskytovatel služeb nebude filtrovat nahrávaný obsah ani za něj nepřijímá jakoukoliv odpovědnost a nebude garantovat dostupnost a kvalitu nahraného obsahu. V souladu s čl. 7 odst. 3 zákona CVIII z roku 2001 (níže jen: zákon o elektronickém obchodu) nemusí poskytovatel služeb kontrolovat a upravovat nahrávané materiály, což znamená, že zprostředkovatel nebude muset zjišťovat fakta a okolnosti, které ukazují na nezákonné činnosti, ani nemusí předem kontrolovat nebo monitorovat obsah nahrávaný uživatelem.

5.4 Podle článku 10 zákona o elektronickém obchodu si poskytovatel služeb vyhrazuje právo okamžitě obsah vymazat, pozastavit přístup nebo pozastavit službu uživateli, který obsah vytvořil, pokud jakýkoliv obsah porušuje zákazy uvedené v článku 5.2 výše, nebo pokud zjistí na straně uživatele jakékoliv nelegální jednání. Pokud bude služba podle tohoto článku pozastavena, uživatel nebude mít právo nárokovat jakékoliv vrácení poplatků nebo odškodnění.

5.5 Uživatel bude zcela odpovědný za zajištění řádné licence u materiálů a obsahu zveřejňovaných v aplikacích. Majitelé a partneři společnosti Pagerider Kft. neponesou odpovědnost za autentičnost, obsah, úplnost, zákonnost, spolehlivost, funkčnost a dostupnost informací a materiálů nahraných uživatelem. Uživatel nahradí poskytovateli služeb veškeré nároky na odškodnění předložené třetími osobami nebo úřady vůči poskytovateli služeb s ohledem na jakékoliv informace zveřejněné uživatelem.

6. Autorská práva

6.1 Použitím aplikací služby Pagerider.com se uživatel nestává majitelem žádné softwaru. Namísto toho budou uživateli pouze přidělena omezená práva k použití příslušného softwaru podle čl. 43 odst. 1 zákona LXXVI z roku 1999 o autorských právech. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k porušení všeobecných podmínek nebo k ukončení smlouvy, licence k použití softwaru bude automaticky zrušena. Poskytovatel služeb a jeho partneři si vyhrazují a ponechávají veškerá ostatní práva. Uživatel bude oprávněn k použití softwaru aplikace pouze podle popisu a oprávnění v této smlouvě.

6.2 Uživatel nebude mít právo na reverzní inženýrství softwaru, nebude mít právo vytvářet více kopií než dovoluje tato smlouva, nebude mít právo zveřejňovat aplikační server, aby mohli jiné osoby vytvářet kopie, nebude oprávně k využití softwarového kódu pro vlastní potřeby uživatele nebo pro vývoj softwaru pro třetí osobu a nebude mít právo upravovat, pronajímat nebo jinak umožňovat jakýkoliv způsob použití softwaru pro komerční účely.

6.3 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo k pozastavení služby, pokud zjistí, že činnosti uživatele porušily zákazy uvedené v článku 6.2 výše.

7. Pozastavení, omezení a zrušení služby

Tento dokument slouží také jako dokument popisující všeobecné smluvní podmínky; jakýkoliv případ, kdy uživatel nedodrží povinnosti uvedené v tomto dokumentu může vést k pozastavení služby s okamžitou platností. Poskytovatel služeb oznámí uživateli pozastavení a důvod pozastavení bez prodlevy a bude na uživateli požadovat přijetí opatření nezbytných k napravení porušení. Pokud uživatel nepřijme tato opatření v přiměřené časové lhůtě po doručení žádosti poskytovatele služeb, je poskytovatel služeb oprávněn zrušit registraci uživatele.

8. Odpovědnost a vyšší moc

8.1 Uživatel souhlasí používáním aplikací v rámci využívání služeb společnosti Pagerider Kft. na vlastní nebezpečí a bere na vědomí, že odpovědnost společnosti Pagerider Kft. bude u jakékoliv finanční a jiné škody, která vznikne při skutečném používání, omezena na poplatek zaplacený uživatelem (toto omezení nebude platit v případě škody způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí nebo trestným činem a v případě ohrožení života, fyzickém zranění nebo újmy na zdraví).

8.2 Aplikace služby Pagerider.com pracují v rámci Facebooku a jsou do něj integrovány. Poskytovatel služeb bude při tomto spojení dbát nejvyšší opatrnosti a pečlivě sledovat technické změny na straně Facebooku. Nicméně nebude odpovědný za jakékoliv dočasné výpadky svých služeb způsobené neohlášenými změnami Facebooku nebo úpravami zavedenými bez dostatečného času na přípravu.

8.3 Poskytovatel služeb nebude odpovědný za provádění svých smluvních povinnosti, pokud nastanou okolnosti, které nebylo možné předvídat nebo neexistovaly v době vytvoření této smlouvy, a díky kterým nemůže poskytovatel služeb plnit své povinnosti nebo je díky nim služba nedostupná. Poskytovatel služeb musí do dvou pracovních dnů ode dne, kdy se dozví o takových okolnostech, podat oznámení uživateli. Pokud doba trvání takových okolností překročí 30 dní, bude uživatel oprávněn ukončit s okamžitou platností smlouvu.

9. Změna všeobecných podmínek

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně tyto všeobecné podmínky upravit, ale musí o tom předem uživatele informovat. Pokud bude uživatel pokračovat v užívání služby po datu vstoupení změny v platnost, bude se u něj uvažovat s poskytnutím souhlasu s těmito změnami ve všeobecných podmínkách prostřednictvím konkludentního jednání.

10. Závěrečná ustanovení

Ve věcech, které nejsou regulovány těmito všeobecnými podmínkami, bude se činnost poskytovatele služeb řídit zákonem CVIII z roku 2001 o určitých problémech činností elektronického obchodu, zákonem LXXVI z roku 1999 o autorských právech, trestním zákoníkem, občanským zákoníkem a zákonem CXII z roku 2011 o vlastním rozhodování o informacích a svobodě informací.

Pokud bude některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek uznáno jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení.