English version | česká verze

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató

A Pagerider.com oldal üzemeltetője:

Név:

Pagerider Kft. knyszertrls alatt

székhely:

XXX

adószám:

XXX

cégjegyzékszám:

XXX

bankszámlaszám:

XXX

képviselő:

XXXoperatív igazgató

a továbbiakban Szolgáltató.

A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Ahol a jelen ÁSZF vagy az adatvédelmi nyilatkozat Szolgáltatót említ, ott adott esetben a Szolgáltató tagját, képviselőjét vagy munkavállalóját is érteni kell. Felhasználó a magyar törvények hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet. Ahol a jelen ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat Felhasználót említ, ott adott esetben a Felhasználó tagját, képviselőjét, munkavállalóját, illetve a nevében az általa megrendelt alkalmazáshoz hozzáférő természetes személyt is érteni kell.

A szolgáltatás használatához szükséges regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi jogi nyilatkozat, valamint az annak szerves részét képező adatvédelmi nyilatkozat tartalmát, az abban foglalt feltételeket.

2. A szolgáltatás tartalma

A Pagerider.com weboldal a Facebook-on belül megjelenő aloldalak (alkalmazások) grafikai tervezését, kifejlesztését és tárolását kínálja regisztrált felhasználói részére.

3. Általános felhasználási feltételek

3.1 A Szolgáltató a Pagerider.com honlapján feltüntetett Facebook alkalmazások, alkalmazáscsomagok, illetve egyedi alkalmazások igénybevételére biztosít lehetőséget.

3.2 A Pagerider.com által a honlapon kínált alkalmazások egy része a Felhasználók részére regisztráció után ingyenesen elérhető és használható. Az alkalmazások másik részének használata díjfizetéshez kötött.

3.3 A Szolgáltató azon alkalmazások igénybevételére ad lehetőséget, amelyet a Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes alkalmazások mindenkori árát, pontos tartalmát, funkcióit a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

3.4 A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető alkalmazásokat a Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja.

3.5 A Szolgáltató díjfizetéshez kötött alkalmazásokat a díj Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 12, 6 és 3 hónapos határozott időtartamokra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően a Szerződés a Felhasználó szándékának megfelelően meghosszabbítható. A Szolgáltató honlapján közzétett szolgáltatáscsomagoktól eltérő egyedi szolgáltatás igénybevétele esetén annak tartamát a felek a jelen ÁSZF-től eltérően is megállapíthatják.

3.6 A Szolgáltató lehetőséget biztosít a szolgáltatás időtartamának lejárta előtt a Felhasználó által igénybe vett alkalmazáscsomagok upgrade-jére.

3.7 Felhasználó az ingyenesen igénybe vehető alkalmazások használata tekintetében a szerződést bármikor, a Szolgáltató részére e-mailben közölt egyoldalú nyilatkozatával, indokolás nélkül felmondhatja. Felhasználó a díjfizetés ellenében igénybevett szolgáltatást csak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, rendkívüli felmondással szüntetheti meg. A rendkívüli felmondást írásban, indokolással kell eljuttatni a Szolgáltató részére.

3.8 A Felhasználónak a Facebook-ban rögzített e-mail címére a Szolgáltató a szolgáltatás működésével kapcsolatos e-mail üzeneteket küldhet, amelyek nem minősülnek sem spam-nek, sem hírlevélnek.

3.9 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazásokban rögzített információinak (cégadatok, kép, hang, videó, stb.) tárolása a Szolgáltató által működtetett szervereken, illetve a Szolgáltató által harmadik féltől bérelt tárhelyeken történhet. Az adattárolás mindkét esetben az Európai Unió területén belül történik.

4. A szolgáltatás megrendelése, az alkalmazások igénybevétele

4.1 Regisztráció

4.1.1 Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Lépj be Facebook-kal” linkre történő kattintással teheti meg. Ennek előfeltétele a Facebook-on létrehozott személyes profil.

4.1.2  A regisztráció feltétele a Felhasználó cselekvőképessége.

4.1.3 A regisztráció feltétele továbbá az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” és az “Adatvédelmi Nyilatkozat” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Elfogadom” nyomógombra történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy a szerződést elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesnek fogadja el, és az általa megadott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

4.1.4 Felhasználó regisztrációját a “Regisztráció törlése” linkre kattintva törölheti. A regisztrációhoz kapcsolódó személyes és alkalmazásadatok egy rövid átmeneti idő után törlődnek a rendszerből.

4.2 A szolgáltatáscsomag megrendelése

4.2.1 Próbacsomag

A felhasználó a regisztrációt követően jogosulttá válik a próbacsomag ingyenes használatára. Ez a jogosultság a próbaperiódus 2 hete után automatikusan megszűnik.

4.2.2 Ingyenes szolgáltatáscsomag

Az ingyenes szolgáltatáscsomag körébe tartozó alkalmazásokat a Felhasználó díjfizetés nélkül használhatja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ingyenes szolgáltatáscsomag alkalmazásainak körét felülvizsgálja és előzetes értesítést követően módosítsa. A Szolgáltató értesítésében közli azt az időpontot, amelytől kezdve az adott alkalmazás kizárólag díjfizetés mellett vehető igénybe. Amennyiben az értesítésben közölt időpontig a Felhasználó nem fizeti meg a szolgáltatás díját, úgy ezt követően Szolgáltató az alkalmazás használatát nem biztosítja.

4.2.3 Díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatáscsomagok

Felhasználó a honlapon keresztül számlázási és egyéb adatai megadásával rendelhet meg díjfizetéses szolgáltatáscsomagokat.

4.2.4 A szolgáltatás korlátozása

Amennyiben a Felhasználó használati jogosultsága a próbaidő, az előfizetési idő, az adott alkalmazás díjkötelessé válása miatt vagy egyéb okból megszűnik, a Felhasználó Facebook oldalán, az alkalmazás felületén figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az előfizetés megújításáig korlátozza.

4.3 Fizetés

A díjfizetés ellenében igénybe vehető alkalmazáscsomagok teljes körűen a díjak megfizetését követően vehetőek igénybe. Szolgáltató az aktuális díjak listáját a Honlap “Árak” menüpontja alatt teszi közzé.

Felhasználó a díjakat banki átutalással vagy a nemzetközi Paypal szolgáltatáson keresztül fizetheti meg.

4.3.1 Banki átutalás

Felhasználó banki átutalás esetén, a megrendelt alkalmazások éves díját azok megrendelése után a számára megküldött elektronikus vagy papíralapú díjbekérő alapján köteles megfizetni a Szolgáltató FHB Banknál vezetett 18203332-06023532-40010013 számú bankszámlájára.

4.3.2 Paypal

Paypal szolgáltatáson keresztül történő fizetés esetén Felhasználó a megrendelést követően a Paypal rendszerben azonosítja magát, majd jóváhagyja a fizetést.

5. A felhasználói tartalom

5.1 Tartalom alatt értjük a felhasználók által az alkalmazásokba felvitt összes adatot, beleértve a létrehozott szövegeket, bejegyzéseket, feltöltött képeket, hang-, és videóanyagokat.

5.2 Az alkalmazásokba csak olyan tartalmak tölthetők fel, amik nem sértik harmadik személy személyiségi vagy szerzői jogait, illetve egyéb szellemi tulajdont. Tilos rasszista, gyűlöletkeltő, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő anyagot feltenni, publikálni. Tilos továbbá a nyilvánvalóan hatályos törvényekbe ütköző tartalom közzététele, vagy ilyen tartalmú oldalakra mutató link elhelyezése, bűncselekmény megvalósítása vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívás, közerkölcsöt sértő, vagy kiskorúak szellemi, erkölcsi vagy fizikai fejlődését hátrányosan befolyásoló (így különösen pornográf vagy erőszakos) tartalom vagy link közzététele, vírusok és egyéb kártékony kódok elhelyezése, valamely tartalom automatizált eszközökkel történő megosztása, a Facebook rendszerének túlterhelése vagy a Facebook felhasználási feltételeinek egyéb módon történő megsértése.

5.3 A Szolgáltató nem szűri a feltöltött tartalmat és semmilyen felelősséget, nem vállal érte, illetve nem garantálja a feltöltött tartalom elérhetőségét, minőségét. A 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a feltöltött anyagok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására.

5.4 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 5.2-es bekezdés tilalmaiba ütköző tartalmakról vagy bármely a felhasználó által tanúsított jogellenes magatartásról való tudomásszerzés esetén az Ekertv. 10. §-ban foglaltakkal összhangban a tartalmat haladéktalanul eltávolítsa vagy a hozzáférést felfüggessze, illetve a létrehozó Felhasználó számára a szolgáltatást felfüggessze. Felhasználó a szolgáltatás jelen pont szerinti felfüggesztése esetén semmilyen díjvisszatérítésre, kártérítésre nem tarthat igényt.

5.5 A Felhasználó fél teljeskörű felelősséget vállal az alkalmazásokban publikált anyag, tartalom jogtisztaságáért. A Pagerider Kft. tulajdonosai és partnerei kizárnak minden felelősséget a Felhasználók által elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Amennyiben a Szolgáltatót valamely harmadik személy vagy hatóság a Felhasználó által közzétett információkkal összefüggésben felelősségre vonja, Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

6. Szerzői jogok

6.1 A Pagerider.com alkalmazásainak használatával a Felhasználó nem válik a szoftver tulajdonosává, csupán a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bek. szerinti korlátozott felhasználási jogát vásárolja meg. A felhasználási jog a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértése vagy a szerződés egyéb okból történő megszűnése esetén automatikusan megszűnik. A Szolgáltató és partnerei minden egyéb jogot fenntartanak. Felhasználó az alkalmazás szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja.

6.2 Felhasználó nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem készíthet több másolatot, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz, nem teheti közzé az alkalmazás szoftvert mások általi másolás céljából, a szoftver programkódját nem használhatja fel saját célra, vagy harmadik fél számára történő szoftver készítésére, valamint tilos a szoftver bárminemű átdolgozása, bérbe-, lízingbe vagy egyéb kereskedelmi használatba adása.

6.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 6.2-es bekezdés tilalmaiba ütköző tevékenységek észlelése esetén, a Felhasználó számára a szolgáltatást felfüggessze.

7. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

A jelen dokumentum egyben Általános Szerződési Feltételrendszernek is minősül, a benne foglalt felhasználói kötelezettségeknek a Felhasználó által történő megsértése a szolgáltatás azonnali felfüggesztését vonhatja maga után. A szolgáltatás felfüggesztéséről és annak okáról a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, és egyben felhívja a szerződésszerű állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére. Amennyiben a Felhasználó ezen intézkedéseket a felhívástól számított ésszerű időn belül nem hozza meg, úgy Szolgáltató jogosult a regisztrációját törölni.

8. Felelősségvállalás, vis maior

8.1 Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Pagerider Kft. szolgáltatásain belül használt alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Pagerider Kft. – a szándékos, illetve a súlyos gondatlanságból vagy bűncselekményből eredő károkozást, valamint az életben, testi épségben, egészségben okozott károsodást kivéve – legfeljebb csak a fizetett díj erejéig vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

8.2 A Pagerider.com alkalmazásai a Facebook kontextusában és azzal szoros integrációban működnek. Szolgálatató a lehető legnagyobb figyelemmel és gondossággal jár el a Facebook technikai változásainak lekövetésében, mindazonáltal nem vállal felelősséget a Facebook előre nem jelzett, illetve kellő felkészülési idő nélkül bejelentett változtatásaiból adódó átmeneti szolgáltatáskiesésekért.

8.3 Szolgáltató nem felel a szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítéséért abban az esetben, ha olyan, érdekkörén kívül eső, a szerződés megkötésekor előre nem látható, vagy a szerződés megkötését követően keletkezett körülmény merül fel, amely a kötelezettségei teljesítését, illetve a szolgáltatás igénybevételét akadályozza. Szolgáltató az ilyen körülményről a tudomásszerzést követően legkésőbb két munkanapon belül köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben az ilyen körülmény időtartama a 30 napot meghaladja, úgy Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9. A szerződési feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket.

10. Záró rendelkezések

A Szolgáltató működésére és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.