English version | magyar változat

Zásady ochrany údajů

Společnost Pagerider Kft. (se sídlem na adrese: H-1035 Budapest, Vihar utca 18., Maďarsko; IČO: 01-09-195734; registrační úřad: Pešťský župní soud jako soud registrace; DIČ: 25031263-2-41, registrační číslo pro zpracování dat: NAIH-79096/2014) (níže jen: poskytovatel služby) provozuje webovou stránku (Pagerider.com, níže jen: web) pro objednávání aplikací pro Facebook. V průběhu poskytování služby zpracovává poskytovatel služby osobní a další údaje návštěvníků webu a osob na webu registrovaných (níže jen: uživatelé). Poskytovatel služeb tímto upozorňuje své uživatele na: rozsah osobních údajů používaných na webu, principy, které zastává, postupy, které dodržuje při zpracovávání osobních údajů, účel a dobu trvání zpracování údajů a prostředky a možnosti osob poskytujících údaje k vymáhání jejich práv.

Stránka Pagerider.com zpracovává zaznamenané osobní údaje důvěrně a v souladu se zákonem o ochraně údajů, mezinárodními doporučeními a těmito zásadami.

Osoby, které se na webu registrují, dávají poskytovateli služeb souhlas s odesíláním e-mailů ze stránky Pagerider.com na své e-mailové adresy registrované na Facebooku s ohledem na provoz služby. Tyto zprávy nejsou klasifikovány jako spam nebo zpravodaje.

Účel zpracování údajů

Účelem zpracování údajů spojeného s registrací je identifikovat návštěvníky webu, což jim umožňuje využívat služby dostupné na webu, sledovat, zda je řádně prováděna smlouva, provádět fakturaci, poskytovat důkazy o existenci jakékoliv uzavřené smlouvy a vymáhat smluvní nároky.

Právní základ pro zpracování údajů

Údaje jsou zpracovávány na základě dobrovolného souhlasu poskytnutého uživateli, kteří se registrují na webu Pagerider.com.

Uživatelé poskytnou svůj souhlas využitím služeb na webu nebo registrací na portálu.

Následkem toho budou údaje zpracovány na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) zákona CXII z roku 2011 o vlastním rozhodování o informacích a svobodě informací, tj. na základě dobrovolného souhlasu uděleného uživateli, kteří se registrovali na webu.

Rozsah zpracovávaných údajů

Technické údaje: Při použití webu, z technických důvodů, poskytovatel služeb automaticky zaznamenává IP adresu uživatele, typ operačního systému, typ prohlížeče a další informace. Systém bude nepřetržitě tyto údaje zaznamenávat, ale nebude je spojovat s údaji uvedenými během registrace nebo použití. Uživatelé nebudou mít k těmto údajům přístup; přístup bude umožněn pouze poskytovateli služeb.

Poskytovatel služeb bude mít právo zaznamenávat údaje z internetových stránek, z jejichž odkazů uživatel web navštíví, ze stránek navštívených uživatelem v rámci webu a také zaznamenávat čas a délku návštěvy. Tyto údaje nesmí být spojovány s osobou nebo profilem uživatele.

Web identifikuje počítač nebo své návštěvníky pomocí souborů cookie.

Poskytovatel služeb použije údaje uvedené výše pro účely technického provozu stránky a pro statistické účely.

Registrace: Dokončením registrace spojí uživatel stávající osobní profil na Facebooku se službou Pagerider.com a umožní přístup k těmto údajům:

 1. Uživatelské jméno na Facebooku
 2. jméno
 3. křestní jméno
 4. příjmení
 5. e-mailová adresa
 6. datum narození
 7. Lokalizace Facebooku (používaný jazyk)

Vedle výše uvedeného povoluje uživatel službě Pagerider.com spravovat stránky spravované uživatelem; toto je nutnou podmínkou instalace aplikací na stránkách na Facebooku.

Objednávání: Při objednávání služeb podléhajících poplatku podá uživatel tyto údaje:

 1. fakturační adresa
 2. název společnosti
 3. DIČ v EU, pokud je k dispozici
 4. země
 5. PSČ
 6. ulice
 7. číslo popisné
 8. poštovní nebo e-mailová adresa
 9. název společnosti
 10. země
 11. PSČ
 12. ulice
 13. číslo popisné

Poskytovatel služeb nebude ukládat heslo uživatele; služba je dostupná prostřednictvím běžného identifikačního postupu Facebooku.

V rámci služby bude mít uživatel možnost nahrávat textový, obrazový, audio i video obsah do úložiště poskytovatele služeb. Osobní údaje související s tímto obsahem budou zpracovávány na základě dobrovolného souhlasu uděleného uživatelem konkludentním jednáním. Pokud uživatel ve spojení s tímto jednáním podá osobní údaje třetích osob, prohlašuje tímto uživatel, že tyto třetí osoby si přečetly a porozuměly obsahu těchto zásad na ochranu osobních údajů a povolily poskytovateli služeb použití svých osobních údajů. Uživatel bude odpovědný vůči poskytovateli služeb za následky vznikající v případě, že uživatel tento závazek nesplnil.

Doba uchovávání údajů

Podle výnosu ministra hospodářství a dopravy č. 114/20007 (29.12.) GKM bude poskytovatel služeb uchovávat fakturační údaje podané při vytváření objednávky do data vypršení lhůty pro archivaci uvedené v platných účetních zákonech a nařízeních. Obdobím uchovávání údajů v případě textových, obrazových a audio dat nahraných uživatelem bude období pro uchovávání dat specifikované ve smlouvě uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem služeb na základě všeobecných podmínek. Osobní údaje, které musí být povinně podány během registrace budou uchovány od registrace po jejich smazání. V případě údajů, jejichž podání není povinné, budou údaje uchovávány od data jejich podání do jejich smazání. Uživatel nebo poskytovatel služeb mohou v uvedených případech a při dodržení postupu popsaného ve všeobecných podmínkách zrušit registraci.

Osoby oprávněné k přístupu k údajům, předávání a zpracování údajů

K údajům má přístup především poskytovatel služeb a jeho interní personál, ale tyto osoby nemají právo údaje zveřejňovat nebo je předávat třetím osobám.

Poskytovatel služeb je oprávněn k použití služeb zpracovatele údajů (například správce systému, přepravce, účetní atd.) pro účely provozování IT systému, na kterém běží tato služba, pro účely vytváření objednávek a pro účely vyúčtování.

Mimo případů uvedených výše může poskytovatel služeb předat osobní údaje uživatele pouze v případech stanovených zákonem nebo na základě souhlasu uživatele.

Zabezpečení údajů

Poskytovatel služeb učiní veškeré nezbytné kroky pro zajištění bezpečnosti a ochrany osobní údajů uživatele během sítové komunikace a uchovávání údajů.

Přístup k osobním údajům je přísně omezen pro účely zabránění neoprávněnému přístupu, neoprávněným úpravám a neoprávněnému použití

Práva a opravné prostředky uživatele

Uživatelé budou mít právo získat u poskytovatele služeb informace o svých osobních údajích, které poskytovatel služeb spravuje. Dále bude mít uživatel možnost tyto údaje upravovat prostřednictvím webu (názvy společností je možné upravovat prostřednictvím e-mailu poskytovateli služeb). Uživatelé budou mít právo smazat své údaje prostřednictvím kontaktování poskytovatele služeb přes jeden z kanálů uvedených níže.

Na žádost uživatele mu poskytovatel služeb podá informace o údajích spravovaných poskytovatelem služeb souvisejících s uživatelem a dále také o účelu, právním základě a době trvání uchovávání údajů a o tom, kdo těmito údaji disponuje nebo je obdržel, a pro jaký to bylo účel. Poskytovatel služeb podá požadované informace písemně do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Osoby, kterých se tyto údaje týkají, mohou uplatňovat svá práva kontaktováním poskytovatele služeb pomocí jednoho z níže uvedených kanálů:

Poštovní adresa:

Společnost Pagerider Kft.

H-1035 Budapest, Vihar utca 18., Maďarsko

E-mailová adresa:

info (zavináč) pagerider (tečka) com

Pokud mají uživatelé dotazy nebo připomínky, mohou kontaktovat personál poskytovatele služeb prostřednictvím poštovní a e-mailové adresy.

Uživatel si může vyžádat opravu nebo smazání údaje, pokud byl tento zaznamenám s nesprávným obsahem. Uživatel bude mít možnost opravit určité údaje osobně prostřednictvím webu. Ve všech ostatních případech smaže poskytovatel služeb údaje do 3 dnů ode dne obdržení žádosti, ale u této druhé možnosti nebude možné obnovit smazané údaje. Údaje, které musí být podle zákona uchovávány (např. účetní pravidla) nebudou smazána trvale; poskytovatel služeb je bude na požadovanou dobu uchovávat.

Uživatel se může při vymáhání svých práv obrátit na soud na základě zákona o ochraně údajů a občanského zákoníků, ale může také kontaktovat maďarský národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság na adrese: H-1024 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Maďarsko, více informací na adrese: http://www.naih.hu).

Pokud při registraci k použití služby poskytne uživatel nesprávné, neúplné nebo zastaralé údaje nebo údaje někoho jiného nebo způsobí během použití webu jakékoliv škody, může poskytovatel služeb nárokovat náhradu škody přímo na uživateli za jakékoliv poškození ze strany uživatele nebo jakékoliv nároky na odškodnění vznesené vůči nebo vymáhané na poskytovateli služeb, které vznikly jednáním uživatele. Poskytovatel služeb poskytne veškerou přiměřenou pomoc příslušným orgánům pro účely identifikace osoby porušující zákon.

Použití e-mailových adres

Poskytovatel služeb může uživateli na e-mailovou adresu uvedenou v profilu uživatele na Facebooku odesílat zprávy související s podmínkami služby.

Informační zpravodaje bude poskytovatel služeb na tuto e-mailovou adresu odesílat pouze tehdy, pokud s tím uživatel písemně souhlasil.

Různá ustanovení

Poskytoval služeb si vyhrazuje právo upravit jednostranně tyto zásady ochrany údajů pomocí oznámení uživateli, předtím než změna vstoupí v platnost. Pokud bude uživatel pokračovat v užívání služby po datu vstoupení změny v platnost, bude se u něj uvažovat s poskytnutím souhlasu s těmito změnami v zásadách ochrany údajů prostřednictvím konkludentního jednání.